MH THREE TECHNOLOGIES

Všeobecné obchodné podmienky

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne dopĺňajú a konkrétnejšie špecifikujú obsah zmluvných vzťahov založených rôznymi zmluvami (napr. zmluva o dielo, zmluva o vytvorení webstránky, zmluva o poskytovaní webhostingových služieb atď.) uzatvorenými medzi predávajúcim a kupujúcim (definované nižšie).

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúcim je

MH THREE TECHNOLOGIES, s.r.o.

Vedený v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava 3, vo vložke Sro pod číslom 59877/B

IČO: 44905181

DIČ: 2022870982

IČ DPH: SK2022870982 

Miesto podnikania: Vajnorská 100/A, Bratislava 831 04

Kupujúcim je fyzická osoba (podnikateľ aj nepodnikateľ) alebo právnická osoba (obchodná spoločnosť, organizácia a iné), ktorá si objednáva službu.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že budú plniť svoje záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy a všetky prípadné nedostatky alebo spory budú riešiť prioritne dohodou vyhovujúcou obidvom stranám.

2. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A KUPUJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať služby v dohodnutom rozsahu, tak ako bolo uvedené v čase zmluvného dojednania, vrátane dohodnutej ceny, lehoty dodania, kvalite spracovania služby aj s príslušenstvom.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať zaplatiť za dohodnutú cenu za objednanú službu, a prevziať si službu, čo znamená, dodať prístupy k hostingovej službe, kde ma byť web stránka zmigrovaná. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo službu dodať na nosiči prostredníctvom emailovej komunikácie. Kupujúci sa ďalej zaväzuje, služby užívať v súlade s návodom alebo prípadnými odporúčaniami, byť súčinný pri dodaní služby, vrátane dodania informácii prostredníctvom formuláru FAQ a dokumentu „Prístupové údaje“, ktoré mu predávajúci doručí na email za účelom zhotovenia.

3. OBJEDNÁVKA

3.1 Po dojednaní bude kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú pri objednávke automatické potvrdenie objednávky prostredníctvom vystavenia zálohovej faktúry.

3.2 Kupujúci je po zmluvnom dojednaní povinný uhradiť zálohu za službu v dohodnutej výške.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

4.1 Objednávku je možné stornovať e-mailovou formou.
4.2 Storno poplatok je vo výške 17% z ceny objednaných služieb. 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1 Odstúpenie od zmluvy je možné v zmysle platných zákonov a v súlade s obchodnými podmienkami.
5.2 V prípade odstúpenia kontaktujte predávajúceho prostredníctvom emailovej komunikácie a dohodnite si spôsob odstúpenia od zmluvy. Peniaze Vám budú vrátené na bankový účet a vystavený dobropis.
5.3 V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie.

 6. DODACIE PODMIENKY

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu službu v dohodnutej lehote.

 7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade reklamácií predávajúci postupuje štandardne v zmysle zákona. V našom záujme je poskytnúť služby zákazníkom prevyšujúce štandardný servis. Všetky reklamačné požiadavky budú po prejavení závady individuálne konzultované s cieľom spokojnosti zákazníka.

 8. ZÁRUČNÁ DOBA

8.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená zákonom a plynie odo dňa prevzatia služby a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať službu z dôvodu záručnej opravy.
8.2 V prípade, že je pri službe uvedená dlhšia záručná doba, je uprednostnená pred lehotou stanovenou zákonom.
8.3 Predávajúci poskytuje záručný aj pozáručný servis a služby všetkým svojím zákazníkom na základe dohody a dohodnutou formou.